Christian Brockmann u.a. (Hrsgg.): Griechisch-byzantinische Handschriftenforschung (2020)

Review of: Christian Brockmann/Daniel Deckers/Dieter Harlfinger/Stefano Valente (eds.): Griechisch-byzantinische Handschriftenforschung. Traditionen, Entwicklungen, neue Wege. 2 volumes. Berlin/Boston: De Gruyter 2020.

Reviewed by: Caroline Macé, Göttingen

Read in PDF: [Review Handschriftenforschung]

Language: French | Français